Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth

Dylai cystadleuwyr fod hyd at 18 oed er y gall rhai cystadlaethau nodi ystod oedran.


Bydd cystadlaethau'n cael eu rhestru ar dudalen 'Cystadlaethau sydd ar Gael' y wefan (Adran Plant).


Bydd cystadlaethau newydd hefyd yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau 'Cyhoeddiadau' a Facebook y Gymdeithas.


Rhaid cyflwyno pob cais drwy wefan ddiogel Owain Glyndŵr (Adran Plant – Cymraeg neu Saesneg – tudalen 'Cyflwyno Mynediad' ac atodi eich dogfen) erbyn y dyddiad cau a nodwyd ar gyfer y gystadleuaeth berthnasol.


Rhaid i bob cyflwyniad fod yn waith yr awdur ei hun ac heb ei gyhoeddi o'r blaen.


Mae'r holl hawliau'n aros gyda'r awdur; fodd bynnag, mae Cymdeithas Owain Glyndŵr yn cadw'r hawl i gyhoeddi enillydd pob cystadleuaeth ar dudalen 'Enillwyr y Gorffennol' y wefan (Adran Plant). Ni allwch dynnu eich cofnod yn ôl ar ôl y dyddiad cau.


Ni fydd ceisiadau'n cael eu dychwelyd, ac mae penderfyniad y Beirniaid yn derfynol.


Rhaid i'r ffeil ddogfen a gyflwynir ar gyfer y gystadleuaeth fod ar ffurf Word 'doc/docx', ffont 'Arial' 12.


Ni ddylech gynnwys eich enw/enw arall (nac unrhyw beth arall a allai eich adnabod o bosibl) ar y dogfennau a gyflwynwch, neu fel arall bydd eich cofnod yn cael ei anghymhwyso.


Bydd ceisiadau'n cael eu barnu'n ddienw. Mae canfasio ar gyfer unrhyw gofnod yn cael ei wahardd a bydd yn arwain at anghymhwyso'r mynediad.


Sicrhewch fod holl dudalennau eich dogfen wedi'u rhifo'n ddilyniannol. Wrth wneud eich cais ar-lein gallwch, os dewiswch, gynnwys bywgraffiad byr ohonoch eich hun (uchafswm o 40 gair yn y person cyntaf h.y. rwy'n... ac ati) yn adran 'Sylwadau' y ffurflen gais. Peidiwch â chynnwys eich enw, lleoliad nac unrhyw beth arall a all helpu i'ch adnabod.


Pan fydd dyfarniad y beirniaid wedi'i gwblhau, bydd manylion yr awdur yn cael ei datgelu i'r beirniaid.


Yna bydd y Gymdeithas yn cysylltu â'r enillydd i wneud trefniadau i gyflwyno gwobr a chasglu gwybodaeth addas ar gyfer ychwanegu'r cofnod buddugol at dudalen 'Enillwyr y Gorffennol' y wefan (Adran Plant).


Bydd yr enillydd hefyd yn cael ei gyhoeddi ar dudalennau 'Cyhoeddiadau' a Facebook y Gymdeithas.

Print
Saesneg

Telerau ac Amodau

Dangos y Ddewislen Orau